• پیاده نظام داعش!

    سعید حجاریان نمونه بارز کسانی است که بیشتر سوگوار داعش هستند تا حاج قاسم ها! ... ...

اجتماعی