• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

بانکداری شرکتی

۰۷آذر
خدمت رسانی به بخش های صنعت و بازرگانی با بانکداری جامع و شرکتی

خدمت رسانی به بخش های صنعت و بازرگانی با بانکداری جامع و شرکتی

ابوالفضل نجارزاده گفت: ایجاد بانکداری جامع و بانکداری شرکتی از جمله اقدامات جدید این بانک در جهت استفاده هرچه بهتر از ابزارهای مختلف تامین مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به بخش های صنعت است.