2 درصد از خرده فروشی آنلاین ایران در بستر فیلترینگ انجام می‌شود/ سهم اینستاگرام و تلگرام مساوی دیجی کالا و دیگران

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان نیوز ،گزارش سال 1401 دیجی کالا روز گذشته منتشر شد. در این گزارش سهم بازار خرده فروشی آنلاین ایران از کل بازار خرده‌فروشی تا 4درصد برآورد شده است. از این میان سهم دیجی کالا 1درصد بیان شده و 1درصد دیگر هم سهم 104 هزار فروشگاه اینترنتی دیگری است که در ایران فعال هستند. با این آمار، دیجی کالا برای خود سهم 50درصدی نسبت به سایر فروشگاه های آنلاین قائل است.

2درصد دیگر از خرده فروشی آنلاین در ایران، سهم شبکه‌های اجتماعی است. جالب توجه است که 2درصد از سهم خرده فروشی آنلاین ایران در حالی در اختیار تجارت اجتماعی است و در شبکه های اجتماعی رقم می‌خورد که اینستاگرام و تلگرام تقریبا صاحبان اصلی این سهم از خره فروشی آنلاین ایران هستند و هر دو هم در ایران فیلتر شده‌اند.

مطابق آخرین آمارهای موجود، کاربران این دو سکوی جهانی از 60 میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت در ایران تا 94درصد تخمین زده می شود. وجود چنین آماری نشان می دهد که خرده فروشی آنلاین در ایران ظرفیت های زیادی برای رشد دارد اما به دلایل متعدد تاکنون رشد قابل توجهی در این زمینه ایجاد نشده است.

این مسئله در حالی است که زیست بوم فناوری و شروع خرید و فروش بر بستر آنلاین در ایران، پیش از کشور همسایه ما یعنی ترکیه آغاز شد اما در حال حاضر سهم خرده فروشی آنلاین ترکیه از بازار خرده فروشی این کشور تا 20درصد است و با سرعت رشد 14درصد در حال پیشروی است.

یک سوم جامعه ایران خرید اینترنتی انجام نمی‌دهند

براساس داده‌هایی که گزارش دیجی کالا در اختیار کاربران قرار می‌دهد، 68/3درصد پاسـخگویان گفتنـد خریـد اینترنتـی انجام می‌دهند و تنها کمی بیش از 31درصد گفته‌اند که از بسترهای آنلاین خرید نمی‌کنند. این آمار نشان می‌دهند که یک سوم جامعه ایران به صورت آنلاین خریدهای خود را انجام نمی‌دهند.

براساس آخرین آمار بانک جهانی، ایران تا 87.92 میلیون نفر جمعیت دارد. بنابراین نزدیک به 29میلیون ایرانی خرید اینترنتی انجام نمی‌دهند.

با این حال، با توجه به این گزارش، تنها 21درصد از پاسخگویانی که خرید اینترنتی انجام می‌دهند، گفته‌اند که اگر بتوانند کالایی را هم از طریق مراجعه به مغازه و هم از طریق خرید اینترنتی، بخرند، خرید آنلاین را ترجیح می‌دهند.

بچه ها در صف نخست خرید آنلاین

براساس گزارش سالانه دیجی کالا، راحتی، صرفه جویی در زمان، تنوع کالا و قیمت های پایین تر و صرفه اقتصادی از مهمترین دلایلی هستند که مردم خریدهای شان را به صورت اینترنتی انجام می دهند.

همچنین در این گزارش آمده است که از خریـداران اینترنتـی پرسـیدیم «معمولا چـه کسـی خریـد اینترنتـی را در خانـواده شـما انجـام می‌دهـد که تا 36/5درصد از پاسـخگویان گفتنـد فرزندانشـان خریدهـای اینترنتـی را انجـام می‌دهنـد. ایـن مقـدار، 3 برابـر کسـانی اسـت کـه گفته‌انـد، پدر یـا مـادر در خانواده خریدهـای اینترنتـی را انجـام می‌دهنـد.

ایرانی ها چه کالاهایی را به صورت آنلاین می‌خرند؟

تمایــل مــردم بــه خریــد اینترنتــی انــواع کالاها یکســان نیســت. نتایــج پیمایــش ملــی دیجی کالا نشــان می‌دهــد، پوشــاک در ابتــدای فهرســت کالاهایی اســت کــه پاســخگویان گفته‌انــد مایــل بــه خریــد آن از فروشـگاه‌های اینترنتـی هسـتند.

محصولات سلامت و زیبایـی، کتـاب و لوازم‌التحریـر، وسـایل خانگـی و آشـپزخانه، موبایـل و لـوازم الکترونیـک، وسـایل ورزشـی و سـفر، کالاهای سـوپرمارکتی، اسـباب‌بازی و وســایل کــودک، ابــزار و تجهیــزات صنعتــی و محصولات بومی و محلــی در رده‌هــای بعــدی قــرار دارنــد.
زنــان بــه خریــد اینترنتــی کالاهای ســوپرماکتی، پوشــاک، کتــاب و لوازم‌التحریــر، اســباب‌بازی و وســایل کــودک، محصولات سـلـامت و زیبایــی، وســایل خانگــی و آشــپزخانه تمایــل بیشــتری نســبت بــه مــردان دارنــد. امــا مــردان بیشــتر از زنــان مایل‌انــد موبایــل و لــوازم الکترونیــک، ابــزار و تجهیــزات صنعتــی و وسـایل ورزشـی و سـفر را از طریـق اینترنـت خریـداری کننـد.

اقتصاد جوان نیوز دارای مجوز به شماره 86948 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این پایگاه خبری از سال 1399 آغاز بکار کرده و هم اکنون از پرمخاطب ترین پایگاه های خبری در حوزه اقتصاد محسوب می شود. این پایگاه خبری زیر نظر مستقیم هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار دارد.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق محتوای سایت برای اقتصاد جوان محفوظ است.